مصاحبه با مرداب بند و امین شاه وری و مروری بر اتفاقات دردناک جامعه رومینا